چشم اندازی به فعالیت های شرکت

امروزه شرکت هایی که در زمینه فروش موفق بوده اند که اهمیت کیفیت محصول و ارائه خدمات به مشتریان را بیشتر درک نموده اند. این شرکت و سازمان ها متوجه شده اند که تمرکز بر نیازهای مشتریان به معنی توجه به کیفیت محصول و ارائه خدمات به مشتریان است. هر سازمان مشتری گرا باید به این دو نکته مهم توجه نمایند. بسیاری از سازمان ها و شرکت ها که قبلاً از نظر تکنولوژی، اندازه و یا قیمت پایین همیشه پیشتازبوده اند, اکنون با توجه به کیفیت محصول و نوع ارائه خدمات به مشتریان در حال رقابت هستند. مجزا کردن مباحث مرتبط با کیفیت محصول و ارائه خدمات به مشتریان مشکل میگردد؛ زیرا عرضه ی محصولی با کیفیت بالا قسمتی از ارائه خدمات عالی به مشتریان است و حمایت موثر و بموقع از مشتری مبحث کیفیت را در بر میگیرد. مبحث کیفیت برخدمات یا محصول به وسیله یک شرکت متمرکز میشود؛ در صورتی که ارائه خدمات به مشتریان شامل تمام فعالیت هایی است که سازمان ها برای افزودن ارزش به محصول خود انجام میدهند.

شرکت آرتا تهویه همیشه در طول این سال ها تلاش داشته است بهترین خدمات را به مشتریانش ارائه دهد و همیشه نیازهای اصلی مشتریان خود را بهتر و بهتر بشناسد و در این مهم قدم بردارد.