امروزه شركت هایی كه در زمینه فروش موفق بوده اند که اهمیت كیفیت محصول و ارائه خدمات به مشتریان را بیشتر درك نموده اند. این شركت و سازمان ها متوجه شده اند كه تمركز بر نیازهای مشتریان به معنی توجه به كیفیت محصول و ارائه خدمات به مشتریان است. هر سازمان مشتری گرا باید به این دو نكته مهم توجه نمایند. بسیاری از سازمان ها و شركت ها كه قبلاً از نظر تكنولوژی، اندازه و یا قیمت پایین همیشه پیشتازبوده اند, اكنون با توجه به كیفیت محصول و نوع ارائه خدمات به مشتریان در حال رقابت هستند. مجزا كردن مباحث مرتبط با كیفیت محصول و ارائه خدمات به مشتریان مشكل میگردد؛ زیرا عرضه ی محصولی با كیفیت بالا قسمتی از ارائه خدمات عالی به مشتریان است و حمایت موثر و بموقع از مشتری مبحث كیفیت را در بر میگیرد. مبحث كیفیت برخدمات یا محصول به وسیله یك شركت متمركز میشود؛ در صورتی كه ارائه خدمات به مشتریان شامل تمام فعالیت هایی است كه سازمان ها برای افزودن ارزش به محصول خود انجام میدهند.

شرکت آرتا تهویه همیشه در طول این سال ها تلاش داشته است بهترین خدمات را به مشتریانش ارائه دهد و همیشه نیازهای اصلی مشتریان خود را بهتر و بهتر بشناسد و در این مهم قدم بردارد.